Ogólne warunki umowy dotyczącej sporządzenia tłumaczeń, zawieranej przez tłumacz panią mgr Danutę Kowalską-Jaschek z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi

 

 

§ 1 - Zakres obowiązywania ogólnych warunków umowy

 

(1) Ogólne warunki umowy dotyczą umów dotyczących sporządzenia tłumaczenia pisemnego, zawieranej przez tłumacz panią Danutę Kowalską-Jaschek, dalej zwaną Zleceniobiorcą względnie Tłumaczem i jej Zleceniodawcą/Klientem, o ile nie zawarto odrębnych ustaleń, lub przepisy prawa niemieckiego nie nakazują bezwzględnie obowiązującej innej regulacji.

 

(2) Ogólne warunki umowy Zleceniodawcy są dla Zleceniobiorcy tylko wówczas wiążące, jeżeli Zleceniobiorca uznał je w formie pisemnej przed lub wraz z zawarciem umowy. 

 

 

§ 2 - Zapytanie Klienta, sporządzenie bezpłatnej oferty, konsultacje przed udzieleniem zlecenia i podczas jego realizacji

 

 

(1) Klient, który zwaraca się do Tłumacza z ustnym lub pisemnym zapytaniem o sporządzenie tłumaczenia proszony jest o przedłożenie lub przesłanie pocztą elektroniczną tekstu, który ma zostać przetłumaczony, aby Tłumacz mogła ocenić rodzaj i objętość tekstu, możliwy termin wykonania zlecenia oraz wysokość wynagrodzenia. Następnie Tłumacz sporządza ofertę i przekazuje ją Klientowi. Oferta jest wiążąca, o ile w ramach negocjacji nie ustalono w formie pisemnej innego wynagrodzenia. Dotyczy to w szczególności zleceń obejmujących dłuższe teksty; w takich wypadkach możliwe jest udzielenie odpowiednich rabatów.

 

(2) Tłumacz oferuje Zleceniodawcy – przed i po udzieleniu zlecenia – konsultacje w ramach wykonania danego zlecenia. W wypadku zleceń o większym wymiarze Zleceniobiorca na życzenie Zleceniodawcy informuje Klienta o postępach w sporządzeniu tłumaczenia i na jego prośbę może wydać mu – przed upływem terminu realizacji - wykonane już części zlecenia. Ponadto Zleceniobiorca konsultuje ze Zleceniodawcą konieczność sporządzenia tłumaczenia całego tekstu względnie jedynie jego części, jeżeli tekst sformułowany jest w języku niezrozumiałym dla Zleceniodawcy.

 

§ 3 - Zawarcie umowy:

 

- przyjęcie oferty Tłumacza przez Zleceniodawcę

- przyjęcie oferty Zleceniodawcy przez Tłumacza

 

(1) Umowa pomiędzy Zleconiobiorcą i Zleceniodawcą zostaje zawarta poprzez przyjęcie oferty przez Zleceniodawcę, które Zleceniodawca przesyła Zleceniobiorcy pocztą elektroniczną. Następnie Zleceniodawca pisemne potwierdza Zleceniobiorcy, że otrzymał przyjęcie oferty.

 

(2) Jeżeli potencjalny Zleceniodawca kieruje ofertę do tłumacza, umowa zawierana jest wówczas poprzez pisemne przyjęcie oferty zawarcia umowy przez Tłumacza, które Zleceniodawca potwierdza Tłumaczowi również w formie pisemnej (np. pocztą elektroniczną). 

 

 

§ 4 - Zasady wykonania zlecenia, forma dostarczenia tłumaczenia i potwierdzenie odbioru

 

(1) Zleceniodawca otrzymuje zgodnie z umową wykonane tłumaczenie.

(2) Tłumaczenie sporządzane jest rzetelnie i zgodnie z przyjętymi zasadami wykonywania zawodu tłumacza, stosując – o ile zachodzi taka potrzeba – w ramach pracy tłumacza powszechnie uznane źródła i środki pomocniczne. Życzenia, względnie wymogi Zleceniodawcy, odnośnie zastosowania w tłumaczeniu wskazanego przez niego słownictwa, Tłumacz może uwzględnić, o ile proponowany przekład jest zgodny z zasadami, wymienionymi w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu.

(3) Tłumaczenie Zleceniodawca otrzymuje w uzgodniej formie, np. pocztą elektroniczną, przesyłką pocztową, względnie odbierane jest w miejscu wykonania zlecenia, tj. w siedzibie Zleceniobiorcy. Zleceniodawca w formie pisemnej potwierdza odbiór tłumaczenia (wystarczającym jest np. potwierdzenie przesłane pocztą elektroniczną lub faksem).

 

 

§ 5 - Obowiązki Zleceniodawcy związane z przekazaniem Zleceniobiorcy ważnych informacji oraz uwagi odnośnie tłumaczeń przeznaczonych do druku

 

 (1) Zleceniodawca informuje Zleceniobiorcę w odpowiednim terminie o tym, w jakim celu zamierza wykorzystać tłumaczenie (np. z przeznaczeniem do druku) oraz o formie wykonania zlecenia. Jako formę wykonania zlecenia należy rozumieć mi.in: wydruk, plik przesłany elektronicznie lub plik na CD, format pliku, tzn. format i układ strony, rodzaj stosowanego edytora tekstu, elementy graficzne oraz ilość wydruków lub kserokopii.

 

(2) Jeżeli tłumaczenie przeznaczone jest do druku i Zleceniodawca lub osoba przez niego upoważniona dokonała zmian formatu i układu stron, to wówczas tłumaczenie należy przedłożyć Zleceniobiorcy w celu dokonania ostatecznych korektur ewentualnych błędów, powstałych w wyniku ingerencji Zleceniodawcy, względnie osób trzecich. Wynagrodzenie za dokonanie ostatecznej korekty przed oddaniem do druku uzgadnia się w ramach zwarcia umowy.

 

(3) Informacje oraz dokumenty, niezbędne do wykonania zlecenia, np. własna terminologia Zleceniodawcy, zdjęcia, rysunki, tabele, stosowane przez Zleceniodawcę skróty i inne informacje Klient przekazuje Zleceniobiorcy wraz z udzieleniem Zlecenia lub w terminie umożliwiającym jego punktualną realizację.

 

(4) Zleceniobiorca nie odpowiada za ewentualne wady tłumaczenia, względnie zwłokę w jego sporządzeniu, wynikające z niewywiązania się Zlecenidawcy z wyżej wymienionych obowiązków.

 

(5) Zleceniodawca przejmuje odpowiedzialność wynikającą z prawa do tekstu będącego przedmiotem zlecenia oraz zapewnia, że posiada prawo do zlecenia przetłumaczenia danego tekstu i zwalnia Zleceniobiorcę z odpowiedzialności wobec osób trzecich.

 

 

§ 6 - Roszczenia Zleceniodawcy w wypadku ewentualnych wad wykonanego zlecenia

 

 

(1) Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do usunięcia ewentualnych wad wykonanego zlecenia. Zleceniodawca ma zatem w pierwszej kolejności roszczenie do usunięcia ewentualnych wad wykonanego zlecenia, które należy wskazać i krótko uzasadnić w formie pisemnej.

 

(2) Ewentulne roszczenie obniżenia ceny względnie prawo do odstąpienia od umowy przysługują Zleceniodawcy tylko wówczas, gdy Zleceniobiroca w stosownym terminie nie usunie potwierdzonych Klientowi i obiektywnie istniejących wad wykonanego zlecenia.

 

 

§ 7 - Odpowiedzialność cywilna Zleceniobiorcy

 

 

(1) Zleceniobiorca odpowiada tylko za szkody powstałe w wyniku działania spowodowane przez rażącą niedbałość względnie umyślność. Za rażącą niedbałość nie uważa się szkody powstałe w wyniku awarii komputerowej i zakłóceń w przekazie elektronicznym, względnie spowodowanych atakiem wirusów komputerowych. Za szkody spowodowane poprzez nieświadomą nieumyślność Zleceniobiorca odpowiada wyłącznie w wypadku naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z umowy zawartej ze Zleceniodawcą i ogranicza do kwoty 5.000,- euro (słownie: pięć tysięcy euro).

 

(2) Roszczenia Zleceniodawcy względem Zleceniobiorcy z tytułu wad wykonanego zlecenia ulegają przedawnieniu w terminie jednego roku od czasu wydania tłumaczenia (por. § 634 BGB = Bürgerliches Gesetzbuch = niemiecki Kodeks cywilny).

 

§ 8 - Zachowanie tajemnicy

 

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy odnośnie wszelkich faktów, o których dowiedział się w związku z realizacją zlecenia. Zobwiązanie powyższe dotyczy również pracowników Zleceniobiorcy oraz kompetente osoby trzecie, które zostały zaangażowne przez Zleceniobiorcę w ramach wykonania powierzonego zlecenia (zob. § 9 niniejszych Warunków umowy).

 

§ 9 - Współpraca z osobami trzecimi w ramach realizacji zlecenia

 

 

Zleceniobiorca jest upoważniony do zaangażowania w ramach realizacji zlecenia swoich pracowników, względnie kompetentne osoby trzecie.

 

 

§ 10 - Wynagrodzenie, forma i termin płatności, dodatkowe wydruki 

i kserokopie tłumaczenia

 

(1) Forma i termin płatności uzgadniane są indywidulanie z Klientem. W wypadku braku odpowiednich ustaleń wynagrodzenie należy przelać – bez potrąceń - na wskazany w fakturze rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

(2) W wypadku zleceń o większym wymiarze Zleceniobiorca może zażądać wpłaty zaliczki w stosownej wysokości na poczet wykonania usługi.

 

(3) Zleceniobiorca może również - w formie pisemnej - uzgodnić ze Zleceniodawcą zapłatę wynagrodzenia z góry lub w chwili wydania sporządzonego tłumaczenia.

 

(4) Na życzenie Zleceniodawcy Zleceniobiorca może wydać dodatkowe wydruki tłumaczenia względnie jego kserokopię, za które nalicza się dodatkową zapłatę według stawek określonych w niem. Ustawie o wynagrodzeniu tłumaczy, biegłych sądowych, ławników, świadków i osób trzecich (niem.: Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz, niem. skrót JVEG) w obowiązujacym brzmieniu.

 

(5) Wysokość wynagrodzenia jest ceną netto do której dolicza się podatek od towarów i usług (niem. Umsatzsteuer).

 

(6) Poza wynagrodzeniem za wykonanie tłumaczenia Zleceniobiorca ma prawo do żądania pokrycia innych i ustalonych ze Zleceniodawcą niezbędnych wydatków.

 

(7) W wypadku braku ustaleń odnośnie wynagrodzenia stosuje się odpowiednio wynagrodzenie według stawek określonych w niem. Ustawie o wynagrodzeniu tłumaczy, biegłych sądowych, ławników, świadków i osób trzecich (niem. JVEG) w obowiązujacym brzmieniu.

 

 

§ 11 - Zastrzeżenie własności oraz prawa autorskie

 

(1) Do chwili zapłaty wynagrodzenia tłumaczenie jest własnością Zleceniobiorcy i Zleceniodawca nie ma prawa do korzystania ze sporządznego tłumaczenia.

 

(2) Zleceniobiorca zastrzega sobie ewentualnie powstałe prawa autorskie.

 

 

§ 12 - Prawo do odstąpienia od umowy

 

Jeżeli Zleceniodawca zlecił wykonanie tłumaczenia kierując się ofertą Zleceniobiorcy, zamieszczoną na stronach internetowych Tłumacz p. mgr Danuty Kowaskiej-Jaschek, to Zleceniodawca rezygnuje w tym wypadku z ewentualnie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, jeśli Zleceniobiroca rozpoczął już realizację zlecenia.

 

§ 13 - Miejsce wykonania zlecenia

 

Miejscem wykonania umowy jest siedziba Zleceniobiorcy.

 

§ 14 - Klauzula wyboru prawa i klauzula prorogacyjna

 

(1) Odnośnie umowy zawartej ze Zleceniodawcą i wynikających z niej roszczeń stosuje się przepisy prawa niemieckiego.

 

(2) Strony poddają wszelkie spory istniejące lub mogące wyniknąć w ramach realizacji zawartej umowy pod rozstrzygnięcie sądów właściwych dla miejsca wykonania zlecenia.

 

 

§ 15 - Język stosowany w umowch

 

W umowach stosuje się język niemiecki względnie język polski. W umowach z konsumentami obwiązują odpowiednie przepisy prawa.

 

 

§ 16 - Klauzula salwatoryjna

 

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszeyh warunków umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych. Nieważność danego zapisu zastępuje się zapisem ważnym, najbliżej określającym intendowany przedmiot umowy. 

 

 

§ 17 - Zmiany i uzupełnienia

 

Zmiany i uzupełnienia zawartej umowy względnie niniejszych warunków umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. To samo dotyczy zmiany zachowania formy pisemnej.